استاندارد مورد نیاز مراکز آزمایشگاهی

استاندارد مورد نیاز مراکز آزمایشگاهی

  • استانداردISO9001:2015 :  – سیستم مدیریت کیفیت
  • استاندارد :ISO 17025 – سیستم احراز صلاحیت آزمایشگاه
  • استاندارد: ۱۵۱۸۹ سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی
  • استانداردISO 10002:2014 – استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان
  • استانداردISO10004:2012 – استاندارد سیستم سنجش رضایت مشتریان
  • استاندارد ISO 13485 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی

تعاریف:

گواهینامه ISO9001:2015 :  استاندارد ایزو ۹۰۰۱ الزامات سیستم مدیریت کیفیت رابیان میکند. مراکز آزمایشگاهی میتوانند باپیاده سازی استاندارد ISO9001:2015 ، خدمات خود رابر مبنای الزامات و نیازهای مشتریان ، رضایت مشتریان و بهبود مستمر خدمات خود ارائه نمایند.

گواهینامه:  ISO 17025این استاندارد شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر ‌می باشد.

گواهینامه ۱۵۱۸۹ : سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی – استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ به وسیله کمیته فنی ISO/TC 212 تهیه شده و جهت ارزیابی آزمایشگاههای تشخیص طبی و کلینیکی به کار می رود. هدف اصلی استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ الزاماتی خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاههای پزشکی می باشد.

 

 

گواهینامه ISO10002:2014 :  ا- استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان است . استانداردISO10002:2014 وقتی درسازمانی پیاده سازی میشود ، شکایات وارده رابه منزله نقطه روشنی جهت بهبود عملکرد تلقی کرده و پس ازبحث و بررسی روشهای نظامند ثبت شکایت ، روش ارزیابی ، اولویت بندی و تعریف اقدام اصلاحی و پیگیری تاحصول نتیجه و رفع علت و ریشه شکایت می پردازد.

گواهینامهISO10004:2012 :  هر محصول یا خدمت ارائه شده بایکسری بازخوردها ازسوی مشتریان همراه است. استفاده ازمحصول یاخدمت ارائه شده یاباعث رضایت مصرف کننده یاباعث نارضایتی وی است ویاممکن است نظری بین این دو داشته باشد.

گواهینامه: ISO 13485 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ایزو ۱۳۴۸۵ تمرکز بر یک سیستم مدیریت کیفیت در طراحی، توسعه ،تولید، مونتاز، خدمات پس از فروش و توزیع انواع تجهیزات پزشکی به منظور تسهیل دریافت نشان CE، افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه ها دارد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.