انجمن مدیران نخبه و فعال

انجمن مدیران نخبه و فعال

هدف از ایجاد این انجمن شناسایی و جذب مدیران موفق و فعال در کشور می باشد.

از طریق این گردهمایی به اتاق فکر قدرتمندی خواهیم رسید.

همچنین برای ارتقا سطح علوم اعضا کارگاهها و کلاس های تکمیلی دایر میگردد.

جهت عضویت رایگان در این انجمن به قسمت پورتال ثبت و اخذ گواهینامه سایت مراجعه نموده و در قسمت توضیحات تکمیلی قید کنید جهت عضویت در انجمن، تا همکاران در سایت اداری جهت طی شدن فرایند نهایی با شما تماس حاصل نمایند.