ایزو های مورد نیاز مراکز صنعتی

گواهینامه ISO9001:2015 : استاندارد ایزو ۹۰۰۱ الزامات سیستم مدیریت کیفیت رابیان میکند. مدارس و مراکز آموزشی میتوانند باپیاده سازی استاندارد ISO9001:2015 ، خدمات خود رابر مبنای الزامات و نیازهای مشتریان ، رضایت مشتریان و بهبود مستمر خدمات خود ارائه نمایند.
گواهینامه ISO10002:2014 : استاندارد ISO10002:2014 استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان است . استانداردISO10002:2014 وقتی درسازمانی پیاده سازی میشود ، شکایات وارده رابه منزله نقطه روشنی جهت بهبود عملکرد تلقی کرده و پس ازبحث و بررسی روشهای نظامند ثبت شکایت ، روش ارزیابی ، اولویت بندی و تعریف اقدام اصلاحی و پیگیری تاحصول نتیجه و رفع علت و ریشه شکایت میپردازد.
گواهینامهISO10004:2012 : هر محصول یاخدمت ارائه شده بایکسری بازخوردها ازسوی مشتریان همراه است. استفاده ازمحصول یاخدمت ارائه شده یاباعث رضایت مصرف کننده یاباعث نارضایتی وی است ویاممکن است نظری بین این دو داشته باشد.
گواهینامه OHSAS 18001:2007 : پیاده سازی OHSAS18001:2007 در مدارس و مراکز آموزشی موجب فرهنگ سازی بحث ایمنی و بهداشت درافراد جامعه خواهد شد.


گواهینامه ISO14001:2015: بهبود مداوم عملکرد زیست محیطی ازطریق ایجاد خط مشی و اهداف زیست محیطی و پایش مداوم برنامه ها تاحصول نتیجه و رسیدن به اهداف زیست محیطی مورد نظر ازمزایای پیاده سازی ISO14001:2015 و دریافت گواهینامه ISO14001 است.
گواهینامه : HSE-MS استاندارد HSE-MS استاندارد سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست میباشد. بحث ایمنی و بهداشت و مهمتر ازآن آموزش ایمنی و بهداشت درمدارس ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.
گواهینامه : CE گواهی استاندارد اجباری محصولات به اروپا می باشد که تحت ریجستر CB های مورد تفاهم وقت صورت می گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.